Pravila in pogoji nagradnih iger

Pravila in pogoji nagradnih iger »Pisma Božičku«

 1. Organizator nagradne igre »Pisma Božičku« (v nadaljevanju: igra) je podjetje Si-Team Creations, Boštjan Gorenšek s.p. (v nadaljevanju: organizator).
 2. Nagradna igra bo potekala med 18. 11. 2021 in 15. 12. 2021 na Facebook strani PismaBozicku.si (https://www.facebook.com/pismabozicku/) in Instagram strani Pisma Božičku (https://www.instagram.com/pismabozicku/).
 3. V igri lahko sodelujejo osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki so člani družbenih omrežij Facebook in Instagram. V igri ne smejo sodelovati zaposleni v podjetju Si-Team Creations, Boštjan Gorenšek s.p. Mladoletne osebe (mlajše od 18 let) morajo imeti za sodelovanje v nagradni igri predhodno pisno soglasje staršev ali zakonitih zastopnikov.
 4. S sodelovanjem v nagradni igri, ki se bo na obeh družbenih omrežjih v omenjenem obdobju odvila večkrat, se bodo sodelujoči lahko potegovali za različne nagrade. Nagrada bo vsakič natančno opredeljena na družbenem omrežju, kjer bo zastavljeno nagradno vprašanje. Vsak uporabnik lahko v nagradni igri sodeluje večkrat, nagrajen pa je lahko kot glavni prejemnik nagrade le enkrat. Posamezni uporabnik v nagradni igri sodeluje na način, da upošteva naslednje pogoje:
 • na omrežju Facebook in Instagram pod objavami nagradnih iger organizatorja objavi komentar s pravilnim odgovorom na nagradno vprašanje in
 • všečka objavo z nagradno igro.

Uporabnik lahko k sodelovanju povabi tudi prijatelje, ki jih označi v lastni objavi, ali deli objavo, vendar to ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

 1. Izmed tistih sodelujočih, ki bodo v času trajanja nagradne igre sodelovali v skladu z njenimi pogoji in pravili, bo organizator v času izvajanja nagradne igre pri vsakokratnem žrebanju izbral enega (1) nagrajenca na Facebooku ali na Instagramu, ki bo prejel nagrado. Končni izid žreba (ime in priimek nagrajenca) bo objavljen na Facebook strani PismaBozicku.si in/ali Instagram strani Pisma Božičku. Organizator bo sodelujoče o izidu oz. nagradi obvestil prek Facebook in Instagram strani ter nagrajenca tudi v zasebnem sporočilu. Pritožba ni mogoča.

Nagrajenec je do nagrade upravičen, če v roku petih (5) dni po objavi obvestila o nagradi na poziv organizatorja prek zasebnega sporočila sporoči zahtevane osebne podatke (ime in priimek, naslov, telefonska številka) in izpolni morebitne druge zahteve organizatorja v skladu s temi pogoji. Če je nagrajenec mladoletna oseba, morajo posredovati zahtevane podatke njegovi starši oz. skrbniki. Če nagrajenec najkasneje v roku petih (5) dni po objavi obvestila ne posreduje svojih podatkov, ki jih organizator zahteva, če jih navede nepopolno, če nagrajenca ni mogoče obvestiti, če se naknadno ugotovi, da nagrajenec ni izpolnjeval pogojev za sodelovanje v nagradni igri in/ali da je kršil te pogoje, če nagrajenec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji, nagrajenec izgubi pravico do nagrade. V razmerju do takega nagrajenca organizator postane prost vseh obveznosti, v organizatorjevi presoji pa je, da se odloči, ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne.

Organizator se z nagrajencem naknadno dogovori za način prevzema nagrade. Če nagrajenec ne prevzame oz. koristi nagrade v roku 30 dni, izgubi pravico do nagrade, v organizatorjevi presoji pa je, da se odloči, ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne.

S sodelovanjem v igri se uporabniki vnaprej strinjajo s temi pogoji sodelovanja in soglašajo, da v primeru, da so med nagrajenci, organizator lahko objavi njihovo ime in priimek na Facebook strani PismaBozicku.si in Instagram strani Pisma Božičku.

Nagrajenci nimajo pravice zahtevati drugačne nagrade ali nagrade v večjih količinah od tistih, ki so navedene v teh pravilih. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti v zvezi s koriščenjem in uporabo nagrad. Organizator ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi jo utrpel sodelujoči zaradi logističnih ovir, tehničnih težav ali drugih napak.

 1. Rezultati nagradne igre so dokončni, pritožba ni mogoča. Denarno izplačilo nagrade ni mogoče, nagrada ni prenosljiva na tretjo osebo, prav tako ni možna zamenjava nagrad. Sodelujoči v igri se odpoveduje kakršnim koli zahtevkom do organizatorja, povezanih s sodelovanjem v igri in koriščenjem nagrade (npr. stroškov prevzema nagrade).
 2. S sodelovanjem v igri uporabnik dovoljuje, da organizator kot upravljavec osebnih podatkov vse posredovane podatke obdeluje v skladu z evropsko (GDPR) in slovensko zakonodajo (Zakon o varstvu osebnih podatkov).
 3. Posredovanje osebnih podatkov je prostovoljno. Če posameznik svojih podatkov, ki so opredeljeni kot obvezni za izvedbo te igre, ne želi posredovati organizatorju kot upravljavcu, ne bo mogel sodelovati oz. uporabljati te igre.
 4. Sodelujoče mladoletne osebe so kadar koli v času trajanja igre na zahtevo organizatorja dolžne predložiti pisno soglasje staršev oz. zakonitih zastopnikov za njihovo sodelovanje v igri. Če soglasja ne predložijo, ima organizator pravico, da jih brez kakršnih koli obveznosti izloči iz igre.
 5. Organizator igre ne prevzema nobene odgovornosti za delovanje spletnih strani in družbenih omrežij. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nezaželene posledice, ki bi jih sodelujoči in/ali kdor koli tretji utrpel zaradi sodelovanja v tej igri, in ne prevzema odgovornosti za nedelovanje ali nepopolno delovanje elektronske pošte in internetne povezave sodelujočega. Prav tako ne prevzema odgovornosti za nedelovanje storitve, ki je posledica izpada omrežja, pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve.
 6. Sodelujoči lahko v času trajanja nagradne igre zahteva preklic sodelovanja v igri. Preklic sodelujoči izvede tako, da pošlje odjavni mail s pripisom Nagradna igra »Pisma Božičku« na info@pismabozicku.si.
 7. Organizator ima pravico, da posameznega sodelujočega izloči iz igre, če za to obstajajo utemeljeni razlogi (npr. kršitev navedenih pogojev, povzročitev nezaželenih posledic tretjim osebam ipd.). Organizator si v izrednem primeru predčasne prekinitve igre iz objektivnih razlogov pridržuje pravico, da nagrade podeli med sodelujočimi, ki so v igri sodelovali do trenutka njene prekinitve. V takšnem primeru bo organizator nagrade podelil z žrebom. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko organizator aktivnost tudi odpove. O tem mora prek spletne strani obvestiti udeležence in tem tudi ne odgovarja za morebitno nastalo škodo.
 8. Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator igre. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil sodelujočega. Morebitne spore iz naslova izvedbe igre rešuje sodišče v Slovenj Gradcu.
 9. Pogoji igre so objavljeni na spletni strani www.pismabozicku.si. S sodelovanjem v igri se šteje, da sodelujoči s temi pogoji soglaša. Sodelujoči v igri se odpoveduje kakršnim koli zahtevkom do organizatorja, povezanih s sodelovanjem v igri in koriščenjem nagrade (npr. stroškov prevzema nagrade).
 10. Organizator si pridržuje pravico do dopolnitve in sprememb teh pogojev, če to zahtevajo razlogi tehnične ali komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. Spremenjeni pogoji bodo objavljeni na spletni strani www.pismabozicku.si. Za dodatne informacije lahko zainteresirana oseba piše na naslov info@pismabozicku.si (s pripisom Dodatne informacije o nagradni igri »Pisma Božičku«).
 11. Odločitve organizatorja o izvajanju nagradne igre so v skladu s pravili dokončne in zavezujoče za vse udeležence. Ta pravila veljajo od dneva sprejetja dalje, to je od 20. 11. 2020, in so v času nagradne igre udeležencem na voljo na Facebook strani PismaBozicku.si.

Ravne na Koroškem, 20. 11. 2020

Organizator nagradne igre: Si-Team Creations, Boštjan Gorenšek s.p.